Gezocht: Voorzitter voor de Raad van Toezicht

Published: Fri 17 May 2024
Last updated: Thu 20 June 2024

Wij zoeken per 1 juli 2024 een nieuwe voorzitter voor onze Raad van Toezicht (RvT) vanwege het aflopen van de termijn van onze huidige voorzitter.

Over NLnet Labs

NLnet Labs is een stichting, opgericht in 1999. Onze missie is het ontwikkelen van open-source software en open protocolstandaarden voor het internet en het uitvoeren van toegepast onderzoek op deze gebieden. We richten ons specifiek op twee kerncomponenten van het internet: het Domain Name System en het routeringssysteem. Het doel van ons werk is de robuustheid, veiligheid en betrouwbaarheid van het internet te verhogen en de privacy van de gebruikers te waarborgen.

Onze DNS-software wordt gebruikt in de hele internetindustrie, van de DNS root servers in het hart van het internet, tot DNS-servers van Top-Level Domain (TLD) operators en ISPs, tot kleine embedded systems. Dit geldt ook voor beveiligingssoftware voor het routingsysteem die het internet en de netwerken van grote bedrijven helpt beschermen. We durven dan ook wel te zeggen dat de kern van het internet voor een flink deel op onze software draait.

We realiseren onze missie samen met belangrijke internetspelers van over de hele wereld. Voorbeelden zijn de Internet Engineering Task Force Force (IETF), de Regional Internet Registries (RIR's), de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), toonaangevende operators van TLD's (Top Level Domains) zoals .nl en .com, de International Standards Organisation (ISO), de Internet Society (ISOC), grote network operators zoals Comcast, devicebouwers zoals Apple en individuele onderzoekers.

NLnet Labs speelt een leidende rol in het promoten van technologieën die het vertrouwen, de veiligheid, privacy en schaalbaarheid verhogen en die bijdragen aan het mondiale karakter van het internet, met name voor het DNS en routing. We pionieren met deze nieuwe technologieën, helpen toekomstige standaarden te definiëren en bouwen prototypes. Onze omgeving ziet ons alom als toonaangevende DNS- en routingexperts en als een belangrijke stakeholder in het ontwikkelen en gebruiken van open standaarden en open software.

We overbruggen daarnaast de kloof tussen de academische wereld en de industrie door deel te nemen aan onderzoeksprojecten en we introduceren oplossingen die zowel praktisch als innovatief zijn. We adviseren over beleidsbeslissingen van internetorganisaties en overheden die van invloed zijn op de veiligheid en privacy van internetgebruikers overal ter wereld en op de stabiliteit van het internet zelf. Onze technische expertise en advies wordt algemeen erkend door beleidsmakers.

Onze ontwikkelaars en onderzoekers vormen samen een 'leane' organisatie van ongeveer 16 mensen, met minimale managementoverhead. We trekken getalenteerde mensen aan die een verschil willen maken voor de veiligheid en openheid van het internet, met een diep geloof in open source en open standaarden.

Topstructuur van NLnet Labs

NLnet Labs kent een eenhoofdig statutaire directie. Het heeft daarnaast een managementteam, waar naast de directeur-bestuurder ook de directeur productontwikkeling (niet-statutaire directeur) deel van uitmaakt.

Taken en verantwoordelijkheden van de voorzitter

De voorzitter heeft tot taak de vergaderingen van de RvT te leiden en is voor de bestuurder en andere betrokkenen het eerst aanspreekpunt binnen de RvT. De voorzitter zorgt ervoor dat de RvT tijdig de juiste inhoudelijke discussies voert en bewaakt tegelijkertijd de sociale cohesie in de RvT. De voorzitter stuurt in discussies op een goede balans tussen risicobeheersing, proces en technische inhoud. De voorzitter coacht en adviseert daarnaast de bestuurder en overlegt regelmatig met de bestuurder buiten de RvT-vergaderingen om, bijvoorbeeld om vergaderingen voor te bereiden of om tussentijds te overleggen over lopende dossiers. De tijdsinvestering van de voorzitter is daarmee hoger dan die van de overige RvT-leden.

Daarnaast vinden we de volgende kenmerken belangrijk:

 • Ervaring als eindverantwoordelijke in het (semi-) publieke domein
 • Ervaring met toezichthoudende functies in het private en (semi-) publieke domein
 • Inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de RvT en bestuurder en de interactie die plaats dient te vinden tussen deze
 • Bij voorkeur ervaring met non-profitorganisaties en kennis van de internetindustrie

Persoonlijk profiel:

 • Leiderschap: beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie te vervullen en de RvT als geheel goed te laten functioneren. Onderkent de verschillen in belangen, behoeften en persoonlijkheden, verzekert de inbreng van elk der leden en neemt een leidende rol in doordachte besluitvorming van de RvT. Realiseert een doeltreffende samenwerking binnen de RvT en tussen de bestuurder. Handhaaft op consistente wijze algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in woord en gedrag. Combineert autoriteit en senioriteit met toegankelijkheid en laagdrempeligheid.
 • Omgevingsbewustzijn: volgt en kent maatschappelijke ontwikkelingen, nationaal en internationaal, politieke ontwikkelingen en andere omgevingsfactoren. Begrijpt het maatschappelijk en economisch belang van het werk van NLnetlabs en de belangen van de diverse stakeholders. Heeft affiniteit met technologie en internet.
 • Vertegenwoordiging: beschikt over de eigenschappen en uitstraling om de RvT extern te vertegenwoordigen en een rol in het belang van NLnet Labs te vervullen.
 • Interactie met bestuurder: is eerste aanspreekpunt voor de bestuurder en coacht de bestuurder waar nodig om de doelen en ambities van NLnet Labs te realiseren, de interactie met de RvT en de bestuurder te helpen zichzelf verder te ontwikkelen.

De voorzitter van de RvT leidt de selectie en benoeming van nieuwe RvT-leden, voert jaarlijkse plannings-, functionerings-, en beoordelingsgesprekken met de bestuurder en leidt de jaarlijkse zelfevaluatie. Deze taken verricht de voorzitter samen met een of meer andere RvT-leden.

Over de RvT van NLnet Labs

De taken van de RvT van NLnet Labs volgen uit de wet, de statuten van de stichting en het reglement van de RvT. De leden van de RvT verrichten hun werkzaamheden in onafhankelijkheid (zonder last of ruggespraak).

De RvT staat de bestuurder terzijde om de ambities en doelstellingen van NLnet Labs te realiseren. De raad houdt toezicht op de algemene strategie, het beleid, de besluitvorming en de algemene gang van zaken, inclusief het functioneren van de organisatie in haar maatschappelijke context. De uitgangspunten daarbij zijn de statuten, het RvT-reglement en het strategisch plan van NLnet Labs.

Onderling vertrouwen tussen de RvT en bestuurder vormt de basis voor het goed functioneren van het bestuderingsmodel.

Algemene kenmerken van de leden raad van toezicht

Met het oog op een goede uitoefening van toezicht op de stichting NLnet Labs en de daaraan verbonden groepsmaatschappijen (in de zin van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek) hebben de leden van Raad van Toezicht (RvT) in ieder geval de volgende kenmerken:

 • Ruime professionele ervaring (als eindverantwoordelijke), maatschappelijk of binnen hun vakgebied eminent en van onbesproken gedrag.
 • De meerderheid van de RvT-leden beschikt over ruime bestuurlijke kennis en ervaring op (inter)nationaal niveau, waaronder in ieder geval de voorzitter.
 • In staat een juist evenwicht te houden tussen betrokkenheid en in de volle breedte van de verantwoordelijkheden toezicht houden op afstand.
 • Affiniteit met het werkveld, de doelstelling van NLnet Labs en het krachtenveld waarin zij opereert (zie statuten en strategisch plan), het internet, opensource software en ICT in het algemeen.
 • Richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van NLnet Labs met in het achterhoofd de belangen van de mondiale, Europese en Nederlandse internetgemeenschap.
 • Fungeren autonoom ten behoeve van de stichting en stellen het belang van de stichting boven (de specifieke belangen van) een andere partij, groepering of stroming. Leden treden dus uitdrukkelijk niet op als (directe) vertegenwoordigers of afgezanten van een specifieke partij, groepering of stroming. Hebben geen onverenigbare belangen, posities of relaties.
 • In staat de benodigde tijd en energie te investeren.

Samenstelling en profielschets van de raad van toezicht

De RvT beschikt over een breed pallet aan ervaring, deskundigheid en vaardigheden die relevant zijn voor het werk van NLnet Labs. De leden vormen gezamenlijk een brede en afgewogen afspiegeling van de relevante partijen uit de mondiale, Europese en Nederlandse internetgemeenschap en hun belangen. De RvT heeft zo voldoende specifieke kennis om haar toezichthoudende rol te vervullen en de directie met raad en daad bij te staan.

De leden van de RvT hebben onder andere verstand van DNS en routing, open source software engineering, productontwikkeling, financiën en juridische zaken. Sommige RvT-leden combineren meerdere profielen tegelijk.

Een overzicht van de huidige leden van de RvT staat hier: https://nlnetlabs.nl/organisation/

Vergaderingen

De RvT vergadert 6 keer per jaar: 1 reguliere vergaderingen per kwartaal, een strategiesessie en een zelf-evaluatie. De RvT stelt de data en locaties aan het eind van het vorige kalenderjaar vast.

Ondersteuning

De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt bijgestaan door een managementassistent. Deze assistent helpt bij het inplannen van afspraken, voorbereiden van de agenda voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht en het bewaken van de planning & control.

general news